DOSING MACHINE, VELATI VBA TYPE: SPARGISALE

1137

Dosing machine, Velati VBA type: Spargisale, Nº ID-1137

Power supply: 380/440 V - 50/60Hz

Dimensions: 750 x 900 x 2050 mm

DOSING MACHINE, VELATI VBA TYPE: SPARGISALE